[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15 ( Danh sách tải tại Văn bản đính kèm)
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hành đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ I năm học 2017-2018
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi học phí học tập học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 11,12,13,14
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên K11, K12, K13, K14
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ II năm học 2016-2017
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng