[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo V/v chi trả các chế độ chính sách của sinh viên qua tài khoản NH Agribank
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK II năm học 2016-2017 cho SV hệ chính quy các khóa 11,12,13,14
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2017
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc chi trả tiền trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2016
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2017
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo V/v thanh toán tiền học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo chi trả tiền chi phí học tập năm học 2014, 2015, 2016 cho SV khóa 11, 12, 13 (đợt 2).
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc bổ sung hồ sơ chế độ chính sách cho sinh viên các khóa 10, 11, 12, 13, 14 trong học kỳ I năm học 2015 - 2016
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo về việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chế độ chính sách năm học 2016 - 2017 cho sinh viên lớp Luật Hà Giang K13
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016 - 2017 (Đợt 1) cho sinh viên các khóa 11, 12, 13, 14
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng