Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp

Nhóm: Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí Ngày ban hành: 06/10/2017 Lượt xem: 4109 lần
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng