[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2018.
[Kết quả học tập] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11 và 12 hệ chính quy.
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN - 7.2018
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2018.
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN
[Kết quả học tập] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9,10, 11 và 12 hệ chính quy.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2017
[Kết quả học tập] Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP & AN 2017
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng