[Thông báo khác] V/v tạm hoãn nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.
[Thông báo khác] V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy.
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDQP, AN
[Kết quả học tập] Thông báo kết quả học tập môn học GDQP, AN K28 - KH1
[Thông báo khác] V/v thông báo sinh viên khóa 9,10, 11, 12, 13, 14 nhận bằng tốt nghiệp
[Thông báo khác] Thông báo Kết thúc môn học Giáo dục quốc phòng an ninh Khóa 28 - KH1
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v miễm, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17
[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Nghị định số 57 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng