Hướng dẫn các thủ tục tại bộ phận một cửa Phòng Đào tạo

Lượt xem: 2193 lần

Cán bộ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả: Nguyễn Trung Kiên  SĐT: 0968 529 283

1. ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin đăng ký học phần (Mẫu đơn: ĐT01, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS). 

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/1-don-xin-dkhp-778

b. Quy trình:

            -Sinh viên làm đơn theo mẫu, xin chữ ký theo yêu cầu trên mẫu đơn.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quảtiếp nhận đơn, chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra kết quả tại website cá nhân, trang fanpage của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đào tạo (facebook.com/daotao.TNUS)

c. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

2. HỦY HỌC PHẦN

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin hủy học phần (Mẫu đơn: ĐT02, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/2-don-xin-huy-hp-779

b. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu, xin chữ ký theo yêu cầu trên mẫu đơn.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả tiếp nhận đơn, chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra kết quả tại website cá nhân, trang fanpage của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đào tạo (facebook.com/daotao.TNUS)

c. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

 

3. MỞ LỚP HỌC PHẦN

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin mở lớp học phần (Mẫu đơn: ĐT03, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/3-don-xin-mo-lop-hoc-phan-780

b. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu, xin chữ ký theo yêu cầu trên mẫu đơn.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả tiếp nhận đơn, chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra kết quả tại website cá nhân, trang fanpage của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đào tạo (facebook.com/daotao.TNUS)

c. Thời gian giải quyết: Theo kế hoạch đào tạo.

4. HOÃN THI HỌC PHẦN

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin hoãn thi học phần (Mẫu đơn: ĐT04, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/4-don-xin-hoan-thi-781

            - Minh chứng kèm theo đơn xin hoãn thi (ví dụ: giấy nhập viện, …)

b. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu, xin chữ ký theo yêu cầu trên mẫu đơn.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả tiếp nhận đơn, chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

            Lưu ý: Sinh viên giữ bản sao đơn xin hoãn thi đã được giải quyết để nộp kèm đơn xin dự thi học phần vào các đợt thi sau.

c. Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

 

5. XIN DỰ THI HỌC PHẦN (DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC HOÃN THI)

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin dự thi học phần (Mẫu đơn: ĐT05, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/5-don-xin-du-thi-hp-danh-cho-sv-hoan-thi-782

            - Đơn xin hoãn thi đã được xác nhận của phòng Đào tạo.

b. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu, xin chữ ký theo yêu cầu trên mẫu đơn.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả tiếp nhận đơn, chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra kết quả tại website cá nhân, trang fanpage của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đào tạo (facebook.com/daotao.TNUS)

Lưu ý:Sinh viên nộp đơn xin dự thi học phần kèm theo Đơn xin hoãn thi đã được Nhà trường phê duyệt. Thời gian nộp đơn: 02 tuần trước ngày thi theo kế hoạch đào tạo.

c. Thời gian giải quyết:Theo kế hoạch đào tạo

6. ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH 2

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin đăng ký học ngành 2(Mẫu đơn: ĐT06, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/6-don-xin-dk-hoc-nganh-2-783

            - Bảng điểm cá nhân toàn khóa.

b. Quy trình:

            -Sinh viên làm đơn theo mẫu.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả tập hợp và làm công văn chuyển Đại học Thái Nguyên.

            - Khi Đại học Thái Nguyên có Quyết định chấp thuận cho sinh viên học ngành 2, Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra kết quả tại website cá nhân, trang fanpage của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đào tạo (facebook.com/daotao.TNUS)

            - Sinh viên liên hệ phòng Công tác học sinh sinh viên để thêm ngành học thứ 2 trên hệ thống IU, sau đó liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký các học phần thuộc ngành thứ 2 vào hệ thống IU.

c. Thời gian giải quyết: Theo kế hoạch đào tạo.

7. ĐĂNG KÝ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình(Mẫu đơn: ĐT07, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/7-hoc-cung-luc-2-chuong-trinh-784

            - Bảng điểm cá nhân toàn khóa.

b. Quy trình:

            -Sinh viên làm đơn theo mẫu.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả tập hợp, làm công văn chuyển Đại học Thái Nguyên và trường Đại học có sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai.

            - Khi Đại học Thái Nguyên có quyết định đồng ý cho sinh viên được phép học cùng lúc hai chương trình, Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra kết quả tại website cá nhân, trang fanpage của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đào tạo (facebook.com/daotao.TNUS)

            - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả làm giấy giới thiệu chuyển cho sinh viên. Sinh viên liên hệ Trường đại học đã đăng ký học chương trình thứ 2 để đăng ký học.

c. Thời gian giải quyết: Theo kế hoạch đào tạo.

8. ĐĂNG KÝ THI HỌC PHẦN TẠI CÁC KỲ THI LẠI

     a. Đối tượng:

                 - Dành cho sinh viên đã học lại học phần đăng ký thi lại ít nhất 01 lần mà kết quả vẫn đạt điểm F. Điểm thi lại sẽ được thay thế điểm thi kết thúc học phần của lần học gần nhất của học phần thi lại.

b. Hồ sơ gồm:

            - Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình (Mẫu đơn: ĐT08, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/8-don-xin-du-thi-lai-785

c. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra điều kiện dự thi của sinh viên, xác nhận vào đơn và chuyển đơn cho sinh viên.

- Sinh viên nộp đơn xin dự thi học phần (đã có xác nhận của Phòng Đào tạo) và tiền lệ phí ôn thi tại phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính xác nhận sinh viên đã nộp tiền vào đơn và trả đơn cho sinh viên.

- Sinh viên nộp đơn xin dự thi học phần (đã có xác nhận nộp tiền) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả tập hợp đơn và tổ chức kỳ thi lại.

            - Khi có kết quả thi, Phòng Đào tạo nhập điểm vào hệ thống và thông báo kết quả thi cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra kết quả thi tại website cá nhân, trang fanpage của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Đào tạo (facebook.com/daotao.TNUS)

d. Thời gian giải quyết: Theo kế hoạch đào tạo.

9. CHUYỂN ĐIỂM HỌC PHẦN

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin chuyển điểm (Mẫu đơn: ĐT09, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/9-don-xin-chuyen-diem-786

b. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

            - Sinh viên kiểm tra điểm tại website cá nhân.

c. Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

10. KIỂM TRA ĐIỂM HỌC PHẦN

a. Hồ sơ gồm:

            - Đơn xin chuyển điểm (Mẫu đơn: ĐT10, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/10-don-xin-kiem-tra-diem-787

b. Quy trình:

- Sinh viên làm đơn theo mẫu.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả.

c. Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

11. CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

     a. Đối tượng: Dành cho sinh viên chính quy tốt nghiệp trước ngày 31/12/2019.

                 - Sinh viên có điểm tích lũy (lần 1) các học phần Tiếng Anh cơ sở 1, 2, 3 đều từ 8,5 điểm trở lên hoặc sinh viên tích lũy đủ các học phần của chương trình Tiếng Anh nâng cao đạt từ 7,0 điểm trở lên được Nhà trường công nhận đạt chuẩn đầu ra về tiếng Anh (A2).

b. Hồ sơ gồm:

            - Đơn đề nghị công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh (Mẫu đơn: ĐT11, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY   http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/11-don-xin-cong-nhan-dat-chuan-dau-ra-tieng-anh-788

c. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra điều kiện công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh (A2) của sinh viên, xác nhận vào đơn và chuyển đơn cho lãnh đạo phòng Đào tạo xác nhận, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả đơn cho sinh viên.

- Sinh viên nộp đơn đã có xác nhận của Phòng Đào tạo cho phòng Công tác học sinh sinh viên kèm theo hồ sơ xét tốt nghiệp để được xét tốt nghiệp trước ngày 31/12/2019.

            - Đơn công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh (A2) có xác nhận của phòng Đào tạo có giá trị đến hết ngày 30/12/2019.

d. Thời gian giải quyết:01 ngày làm việc.

12. ĐỀ NGHỊ QUY ĐỔI ĐIỂM TIẾNG ANH

     a. Đối tượng: Dành cho sinh viên đã hoàn thành ít nhất 2/3 thời lượng chương trình tiếng Anh nâng cao của Nhà trường và thi đạt chứng chỉ quốc tế (đủ 4 kỹ năng) do các cơ sở được Bộ GD&ĐT chỉ định, Nhà trường sẽ quy đổi điểm thi chứng chỉ quốc tế ra điểm các học phần tiếng Anh như sau:

                 SV đạt trình độ tương đương bậc 2 (A2): 8,5 điểm;

                 SV đạt trình độ tương đương bậc 3 (B1): 10,0 điểm.

b. Hồ sơ gồm:

            - Đơn đề nghị công nhận quy đổi điểm tiếng Anh (Mẫu đơn: ĐT12, mẫu đơn có tại website:tnus.edu.vn, std.tnus.vn, facebook.com/daotao.TNUS).

SV DOWNLOAD TẠI ĐÂY  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-dao-tao/12-de-nghi-quy-doi-diem-tieng-anh-790

            - Bản sao công chứng của chứng chỉ tiếng Anh + bản gốc chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu.

c. Quy trình:

            - Sinh viên làm đơn theo mẫu.

            - Sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

            - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra điều kiện quy đổi điểm của sinh viên, xác nhận vào đơn và chuyển đơn cho bộ phận liên quan để nhập điểm vào hệ thống cho sinh viên, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên kiểm tra điểm tại website cá nhân.

d. Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

13. CẤP BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN

a. Quy trình:

- Sinh viên đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo.

- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên nhận bảng điểm tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả.

b. Thời gian giải quyết:02 ngày làm việc.

14. XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

a. Quy trình:

- Sinh viên đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo

- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên nhận xác nhận kết quả học tập tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả.

b. Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc.

15. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

a. Đối tượng:

            - Sinh viên đại học chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo.

b. Quy trình:

- Sinh viên đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo

- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả.

c. Thời gian giải quyết:02 ngày làm việc.

16. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

a. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

- Sinh viên hệ đào tạo chính quy đã có tên trong Quyết định tốt nghiệp, đang trong thời gian chờ nhận Bằng tốt nghiệp.

b. Quy trình:

- Sinh viên đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả - Phòng Đào tạo

- Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả chuyển sang các bộ phận liên quan giải quyết và thông báo kết quả cho sinh viên.

- Sinh viên nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận Tiếp nhận & trả kết quả.

c. Thời gian giải quyết:02 ngày làm việc.

 

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng