[Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí] Thông báo v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I & II năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 10,11,12 học kỳ II năm học 2014-2015.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo V/v kiểm tra danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng kỳ II 2014-2015.
[Học bổng, học phí, khuyến khích học tập] Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2014-2015 cho SV khóa 10,11,12.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng tập thể lớp Xuất sắc, Tiên tiến năm học 2014-2015.
[Khen thưởng - kỷ luật] Thông báo V/v khen thưởng sinh viên năm học 2014-2015.
[Lịch thi] Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 13.
[Lịch thi] Lịch thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt tháng 11 năm 2015
[Lịch thi] Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 11 học kỳ I năm học 2015-2016.
[Lịch thi] Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 12
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng