Thông báo tuyển dụng của Công ty CP Nông sản Thực phẩm Sạch Tây Bắc (VSAPAT).

Danh mục: Cơ hội việc làm sinh viên