[Lịch thi] Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 13.
[Lịch thi] Lịch thi chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt tháng 11 năm 2015
[Lịch thi] Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 11 học kỳ I năm học 2015-2016.
[Lịch thi] Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 12
[Lịch thi] Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 11.
[Lịch thi] Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2015-2016 khóa 10.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng tập thể lớp Xuất sắc, Tiên tiến năm học 2014-2015.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên năm học 2014-2015.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của SV năm học 2015-2016.
[Kết quả học tập] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 10,11, 12 học kỳ II năm học 2014-2015.
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng