[Khen thưởng - kỷ luật] V/v thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2016-2017).
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v thông báo danh sách sinh viên K11,12,13,14 vi phạm quy chế thi học kỳ II(2016-2017).
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt giải thưởng Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất lần thứ 4
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kỳ I năm học 2016-2017
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xét buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 11,12,13 và 14 học kì I năm học 2016-2017
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K25 - KH1, KD1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
[Khen thưởng - kỷ luật] Thông báo danh sách sinh viên K11, 12, 13 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2016 - 2017)
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng