[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v khen thưởng sinh viên Giỏi, Xuất sắc năm học 2017-2018.
[Khen thưởng - kỷ luật] V/v tổ chức đành giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018, đối với sinh viên khóa 13,14 và 15.
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12 năm học 2014-2018
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm vi phạm Quy định Công tác HSSV
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Buộc thôi học)
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Cảnh cáo trước toàn trường)
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV (Khiển trách trước toàn trường)
[Khen thưởng - kỷ luật] QĐ v/v xét buộc thôi học đối với sinh viên khóa 12,13 và 14 học kỳ I năm học 2017 - 2018
[Khen thưởng - kỷ luật] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên K26 - KH1 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục quốc phòng, anh ninh
Thông báo mới
Tin Tuyển dụng