Hướng dẫn thủ tục đối với Công tác Học sinh - Sinh viên.

Lượt xem: 2413 lần

I. CẤP MỚI, LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN - THẺ ATM

1. Đề nghị cp mi:

 a) Hồ sơ gồm:

+ 1 bản sao chứng minh thư;

+ 2 ảnh thẻ mới chụp, cỡ 3x4cm;

+ Giấy đề nghị làm thẻ ATM (bản cứng nhận tại Phòng CTHSSV). Hoặc download tại địa chỉ 

Bộ hồ sơ bao gồm 3 mẫu

M01 DOWNLOAD TẠI http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/[m01-the-sv-atm]-de-nghi-kiem-hop-dong-mo-va-su-dung-tai-khoan-thanh-toan-792

M05 DOWNLOAD TẠI http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/[m05-the-sv-atm]-giay-de-nghi-phat-hanh-the-lien-ket-sinh-vien-793

M06 DOWNLOAD TẠI http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/[m06-the-sv-atm]-hop-dong-phat-hanh-va-su-dung-the-lien-ket-sinh-vien-794

 

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Trợ lý CT HSSV các đơn vị thu và tổng hợp hồ sơ của đơn vị mình rồi nộp tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Trợ lý CT HSSV các đơn vị  nhận thẻ cho sinh viên của đơn vị mình tại phòng CT HSSV.

c) Thời gian giải quyết:  2 tuần làm việc.

2. Đề nghị cấp lại:

a) Hồ sơ gồm:

+ 1 bản sao chứng minh thư;

+ 2 ảnh thẻ mới chụp, cỡ 3x4cm;

HỒ SƠ GỒM 02 MẪU

M05 DOWNLOAD TẠI http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/[m05-the-sv-atm]-giay-de-nghi-phat-hanh-the-lien-ket-sinh-vien-793

M06 DOWNLOAD TẠI http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/[m06-the-sv-atm]-hop-dong-phat-hanh-va-su-dung-the-lien-ket-sinh-vien-794

 

 + Lệ phí: 17 000 đồng (không thu lệ phí đối với những trường hợp cấp lại thẻ do lỗi từ phía Nhà trường hoặc Ngân hàng).

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV lấy xác nhận của Nhà trường;

            + Bước 3: Nhận lại hồ sơ tại phòng CT HSSV và nộp cho ngân hàng Agribank Thái Nguyên;

            + Bước 4: Nhận thẻ tại Ngân hàng Agribank theo lịch hẹn.

c) Thời gian giải quyết:

            + Thời gian lấy xác nhận của Nhà trường: tối đa 1 ngày làm việc;

            + Thời gian chờ lấy thẻ tại ngân hàng Agribank: theo lịch hẹn của Ngân hàng.

II.HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

1. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Sinh viên phải là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/mau-don-xin-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-753);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận;

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản phô tô công chứng).

3. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Theo kế hoạch hàng năm, phòng CT HSSV ra thông báo tiếp nhận hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 3: GVCN các lớp thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên lớp mình phụ trách;

            + Bước 4: Trợ lý CT HSSV các Khoa/Bộ môn thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên thuộc Khoa/Bộ môn mình và gửi về phòng CT HSSV;

            + Bước 5: Phòng CT HSSV tổng hợp hồ sơ của sinh viên toàn Trường;

            + Bước 6: Hội đồng xét hỗ trợ chi phí học tập của Nhà trường họp xét và ra quyết định.

Lưu ýSinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

III.TRỢ CẤP XÃ HỘI

1. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Theo kế hoạch hàng năm, phòng CT HSSV ra thông báo tiếp nhận hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo đối tượng (xem chi tiết bên dưới);

            + Bước 3: GVCN các lớp thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên lớp mình phụ trách;

            + Bước 4: Trợ lý CT HSSV các Khoa/Bộ môn thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên thuộc Khoa/Bộ môn mình và gửi về phòng CT HSSV;

            + Bước 5: Phòng CT HSSV tổng hợp hồ sơ của sinh viên toàn Trường;

            + Bước 6: Hội đồng xét trợ cấp xã hội của Nhà trường họp xét và ra quyết định.

Lưu ýSinh viên thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo; đối với sinh viên thuộc đối tượng 4 thì vào mỗi đợt xét phải nộp bổ xung giấy xác nhận điểm học tập và điểm rèn luyện.

2. Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:

a) Đối tượng 1: Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao. Người dân tộc ít người ở vùng cao là người dân tộc ít người liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại Trường (danh mục các xã, thôn vùng cao xem tại website http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/danh-muc-vung-co-dieu-kien-kinh-te--xa-hoi-kho-khan-va-dac-biet-kho-khan-338).

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-huong-tro-cap-xa-hoi-755 );

+ Bản sao công chứng sổ hộ khẩu thường trú (Đáp ứng tiêu chí sống ít nhất 3 năm trở lên tại vùng cao). Trường hợp thay đổi hộ khẩu phải có giấy xác nhận của công an địa phương chứng minh đã sống tại địa phương từ 3 năm trở lên;

+ Bản sao giấy khai sinh.

b) Đối tượng 2: Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-huong-tro-cap-xa-hoi-755 );

+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

c) Đối tượng 3: Sinh viên là người tàn tật, gặp khó khăn về kinh tế (theo quy định tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ là những người có khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định).

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-huong-tro-cap-xa-hoi-755 );

Bản sao chứng thực Biên bản giám định y khoa (có ghi rõ tỷ lệ phần trăm về khả năng lao động bị suy giảm);

+ Giấy xác nhận có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

d) Đối tượng 4: Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập. Cụ thể: là sinh viên thuộc hộ nghèo; điểm TBCTL học tập lần 1 của học kỳ trước đạt từ 3.0 điểm trở lên; điểm rèn luyện của học kỳ trước đạt từ 80 điểm trở lên.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin trợ cấp xã hội (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-huong-tro-cap-xa-hoi-755 );

+ Bảng kết quả học tập của học kỳ trước có xác nhận của GVCN;

+ Bảng điểm rèn luyện có xác nhận của GVCN;

+ Giấy chứng nhận là sinh viên thuộc hộ nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.

IV. ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Theo kế hoạch hàng năm, phòng CT HSSV ra thông báo tiếp nhận hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo đối tượng (xem chi tiết bên dưới);

            + Bước 3: GVCN các lớp thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên lớp mình phụ trách;

            + Bước 4: Trợ lý CT HSSV các Khoa/Bộ môn thu và tổng hợp hồ sơ của sinh viên thuộc Khoa/Bộ môn mình và gửi về phòng CT HSSV;

            + Bước 5: Phòng CT HSSV tổng hợp hồ sơ của sinh viên toàn Trường;

            + Bước 6: Hội đồng xét miễn giảm học phí của Nhà trường họp xét và ra quyết định.

Lưu ý: Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

2. Các đối tượng được miễn học phí:

a) Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng. Cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

b) Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-de-nghi-mien-hoc-phi-758)

+ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng;

+ Giấy  khai sinh bản sao;

+ Bản sao chứng thực sổ trợ cấp (nếu có).

b) Đối tượng 2: Sinh viên thuộc đối tượng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ (Nghị định có tại website cổng sinh viên http://http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/nghi-dinh-so-136-2013-nd-cp-ngay-21-10-2013-534 )

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-de-nghi-mien-hoc-phi-758 )

+ Giấy  khai sinh bản sao;

+ Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về tình trạng được bảo trợ xã hội không có nguồn nuôi dưỡng của đối tượng.

c) Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-de-nghi-mien-hoc-phi-758 )

Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp, hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp.

 + Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.

d) Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-de-nghi-mien-hoc-phi-758)

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận;

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản phô tô công chứng).

e) Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người  ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

a) Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

b) Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các quy định của Nhà nước.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị miễn học phí (Mẫu đơn tại website  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-de-nghi-mien-hoc-phi-758 )

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản phô tô công chứng).

3. Đối tượng được giảm 70% học phí:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị giảm 70% học phí (Mẫu đơn tại website http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-de-nghi-giam-70-hoc-phi-757);

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Sổ hộ khẩu (bản phô tô công chứng).

4. Đối tượng được giảm 50% học phí:

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị giảm học phí (Mẫu đơn tại website: http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-de-nghi-giam-50-hoc-phi-756);

+ Bản sao có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng;

+ Bản sao giấy khai sinh.

V.THỦ TỤC XIN THÔI HỌC, RÚT HỒ SƠ - BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
1. Xin thôi học và rút hồ sơ:

a) Hồ sơ gồm:

+ Chứng minh thư nhân dân (Bản chính), thẻ sinh viên;

+ Đơn xin thôi học; http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2015/Don%20xin%20thoi%20hoc.pdf

+ Giấy thanh toán thủ tục thôi học (Mẫu tại website:http://std.tnus.edu.vn/uploads/files/bieu-mau/cong-tac-hssv/2016/Thanh%20toan%20ra%20truong.pdf

b) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ và lấy xác nhận vào các mục của giấy thanh toán thủ tục thôi học tại các đơn vị phụ trách;

            + Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận kết quả tại phòng CT HSSV.

c) Thời gian giải quyết: tối đa 1 tuần làm việc.

2. Xin bảo lưu kết quả học tập:

a)  Điều kiện để được bảo lưu:

- Sinh viên phải có kết quả học tập ít nhất 1 học kỳ;

- Thời gian bảo lưu tối đa là 1 năm.

b) Hồ sơ gồm:

+ Chứng minh thư nhân dân (Bản chính);

+ Đơn xin bảo lưu (Mẫu đơn tại website : http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-tam-dung-tien-do-hoc-tap-469 ).

c) Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận kết quả tại phòng CT HSSV.

d) Thời gian giải quyết: tối đa 1 tuần làm việc.

VI.MƯỢN HỒ SƠ SINH VIÊN

1. Hồ sơ gồm:

            - Thẻ sinh viên;

            - Đơn xin mượn hồ sơ (Mẫu đơn tại website:  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/don-xin-muon-ho-so-sinh-vien-19 ).

2. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận kết quả tại phòng CT HSSV.

3. Thời gian giải quyết: tối đa 1 ngày làm việc.

VII.NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP - RÚT HỒ SƠ SINH VIÊN

1. Hồ sơ gồm:

+ Chứng minh thư nhân dân (Bản chính + bản sao), Thẻ sinh viên;

+ Trường hợp lấy hộ bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương và kèm theo chứng minh thư (bản chính + bản sao) của cả người lấy hộ và người được lấy hộ;

Giấy thanh toán thủ tục ra trường (Mẫu  tại website :  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/giay-thanh-toan-ra-truong-467).

2. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ SV tại phòng CT HSSV.

3. Thời gian giải quyết: tối đa 1 ngày làm việc.

VIII. XÁC NHẬN SINH VIÊN - XÁC NHẬN VAY VỐN

1. Hồ sơ gồm:

Giấy xác nhận là sinh viên (Mẫu  tại website :  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/mau-giay-xac-nhan-sinh-vien-17).

+  Giấy xác nhận vay vốn: (Mẫu  tại website :  http://std.tnus.edu.vn/bieu-mau/bieu-mau-cthssv/giay-xac-nhan-vay-von-18).

2. Cách thức và trình tự thực hiện:

            + Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

            + Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng CT HSSV;

            + Bước 3: Nhận xác nhận SV tại phòng CT HSSV.

3. Thời gian giải quyết: tối đa 2 ngày làm việc.

Thông báo mới
Tin Tuyển dụng